The Art House

THE ART HOUSE

Tôn chỉ

Nghệ thuật kết nối cộng đồng, xóa bỏ khoảng cách và hàn gắn thế giới.

sứ mệnh

Kế thừa và phát huy các giá trị lịch sử, góp sức xây dựng chuẩn mực và diện mạo mới cho nền nghệ thuật Việt Nam sáng tạo, đẳng cấp và nhân văn.

giá trị cốt lõi

   

Sáng tạo. Đẳng cấp. Nhân văn

mục đích

Vì một nền nghệ thuật đương đại Việt Nam sáng tạo, đẳng cấp và nhân văn, góp phần xây dựng một xã hội văn hóa cao dựa trên giá trị truyền thống và sức mạnh thời đại.

tầm nhìn

Là tổ chức lớn mạnh nhất về đầu tư và phát triển nghệ thuật Việt Nam mang tiêu chuẩn quốc tế, là đối tác của Chính phủ trong công cuộc xây dựng nền nghệ thuật sáng tạo, đẳng cấp và nhân văn. Qua đó truyền cảm hứng và động lực phát triển cho cộng đồng văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Close Menu